The Legend of Zelda: Link's Awakening/Credits

From Zelda Wiki, the Zelda encyclopedia
Jump to: navigation, search
1993 Staff
Position Member
Executive Producer Hiroshi Yamauchi
Producer Shigeru Miyamoto
Director Takashi Tezuka
Dungeon Designer Yasuhisa Yamamura
Script Writer Kensuke Tanabe
Yoshiaki Koizumi
Programmer Kazuaki Morita
Takamitsu Kuzuhara
Character Designer Masanao Arimoto
Shigefumi Hino
Sound Composer Kazumi Totaka
Minako Hamano
Kozue Ishikawa
Illustrator Youichi Kotabe
English Script Dan Owsen
Special Thanks Toshihiko Nakago
Koji Kondo
Tomoaki Kuroume
Masaichi Okumura
Kanae Wada


1998 Staff
Position Member
Supervisor Takashi Tezuka
Director Yosinori Tutiyama
Script Writer Nobuo Matsumiya
Programmer Eiji Noto
Kiyoshi Koda
Sigehiro Kasamatu
Character Design Mikio Mishima
Kyoko Kimura
Sound Composer Yuichi Ozaki
Artwork Keiko Izawa
Technical Support N Koganezawa
English Script Jim Wornell
Keiko Tamura
Tamayo Ito
Special Thanks Akiya Sakamoto
R&D2 Debug Staff
Debug Staff Super Mario Club