The Legend of Zelda: Four Swords Adventures/Credits

From Zelda Wiki, the Zelda encyclopedia
Jump to: navigation, search
Position Member
Executive Producer Satoru Iwata
Producer Shigeru Miyamoto
Eiji Aonuma
Director Toshiaki Suzuki
System Director Kouichi Kawamoto
Map Design Ryutato Kanno
Yohei Fujino
Boss Battle Director Daiki Iwamoto
Script Aya Kyogoku
Daiji Imai
Design Manager Masanao Arimoto
Character Design Yasuyo Yamamoto
Akiko Hirono
Miki Watanabe
Screen Design Kanae Kobata
Effect Design Yusuke Akifusa
Music Koji Kondo
Asuka Ohta
Sound Effect Programming Taiju Suzuki
Yohei Miyagawa
Masafumi Kawamura
Demo Design Takumi Kawagoe
Hiroyasu Kuwabara
Programming Director Yasunari Soejima
Player Programming Eiji Nishikawa
System Programming Atsushi Sakaguchi
GBA Programming Yukari Suzuki
Event Programming Toshinori Kawai
Enemy Programming Takamitsu Kuzuhara
Shiro Mouri
Takahi Yoshimi
Keigo Nakanishi
Programming Support Yuichi Yamamoto
Progress Management Keizo Kato
Shinya Takahashi
Debug Support Hironobu Kakui
Shingo Okamoto
Kentaro Tominaga
Localization Management Jeff Miller
Leslie Swan
Localization Rich Amtower
Nate Bihldorff
Tim O'Leary
Bill Trinen
Product Testing Department Yoshinobu Mantani
Kyle Hudson
Eric Bush
Sean Egan
Ed Ridgeway
Mika Kurosawa
Teresa Lillygren
Michael Chipman
Supervisors Takashi Tezuka
Toshihiko Nakago
Special Thanks Yasuhisa Yamamura
Hiroyuki Kimura
Shigeyuki Asuke
Yusuke Amano
Tadashi Sugiyama
Tomoaki Kuroume
Yusuke Nakano
Yumiko Matsumiya
Ryuji Kobayshi
Super Mario Club
SRD Co., Ltd

All Rights, including the copyrights of Game, Scenario, Music and Program, reserved by NINTENDO.