Zelda Wiki

Want to contribute to this wiki?
Sign up for an account, and get started!

Come join the Zelda Wiki community Discord server!

READ MORE

Zelda Wiki
Advertisement

The following page is a list of the names of every Enemy appearing in Breath of the Wild in every release of the game. Breath of the Wild has been released in the following languages: Japanese, English, Dutch, Canadian French, European French, German, Italian, Russian, Latin American Spanish, European Spanish, Traditional Chinese, Simplified Chinese and Korean. Supplementary material for Breath of the Wild has been released in Modern Hebrew, Hungarian,[1][2][3][4][5][6][7] Polish and European Portuguese.[8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]

 • Empty cells indicate that a name has not yet been found for that particular term in that language.
 • Darkened cells () indicate there is no given name for that particular term in that language.
Enemies

Japanese, Chinese, DutchFrench, German, Modern HebrewHungarian, Italian, Korean, PolishPortuguese, Russian, Spanish
EnemyJapan
Japanese
China
ChineseSI
Taiwan, Hong Kong, Macao
ChineseTR
Netherlands
Dutch
BotW Black Bokoblin Model.png
Black Bokoblin
黒ボコブリン (Kuro Bokoburin)黑色波克布林 (Hēisè Bōkèbùlín)Zwarte Bokoblin
BotW Black Lizalfos Model.png
Black Lizalfos
黒リザルフォス (Kuro Rizarufosu)黑色蜥蜴戰士 (Hēisè Xīyì Zhànshì)Zwarte Lizalfos
BotW Black Moblin Model.png
Black Moblin
黒モリブリン (Kuro Moriburin)黑色莫力布林 (Hēisè Mòlìbùlín)Zwarte Moblin
BotW Blizzrobe Model.png
Blizzrobe
フリーズウィズローブ (Furīzu Wizurōbu)冰凍長袍魔法師 (Bīngdòng Chángpáo Mófǎshī)Sneeuwstorm-Wizzrobe
BotW Blue Bokoblin Model.png
Blue Bokoblin
青ボコブリン (Ao Bokoburin)藍色波克布林 (Lánsè Bōkèbùlín)Blauwe Bokoblin
BotW Blue Lizalfos Model.png
Blue Lizalfos
青リザルフォス (Ao Rizarufosu)藍色蜥蜴戰士 (Lánsè Xīyì Zhànshì)Blauwe Lizalfos
BotW Blue-Maned Lynel Model.png
Blue-Maned Lynel
青髪のライネル (Seihatsu no Raineru)藍鬃萊尼爾 (Lán Zōng Láiníěr)Blauwe Lynel
BotW Blue Moblin Model.png
Blue Moblin
青モリブリン (Ao Moriburin)藍色莫力布林 (Lánsè Mòlìbùlín)Blauwe Moblin
BotW Bokoblin Model.png
Bokoblin
ボコブリン (Bokoburin)波克布林 (Bōkèbùlín)Bokoblin
BotW Chuchu Model.png
Chuchu
チュチュ (Chuchu)丘丘 (Qiūqiū)Chuchu
BotW Cursed Bokoblin Model.png
Cursed Bokoblin
カースボコブリン (Kāsu Bokoburin)厄咒波克布林 (Èzhòu Bōkèbùlín)詛咒波克布林 (Zǔzhòu Bōkèbùlín)Vervloekte Bokoblin
BotW Cursed Lizalfos Model.png
Cursed Lizalfos
カースリザルフォス (Kāsu Rizarufosu)厄咒蜥蜴战士 (Èzhòu Xīyì Zhànshì)詛咒蜥蜴戰士 (Zǔzhòu Xīyì Zhànshì)Vervloekte Lizalfos
BotW Cursed Moblin Model.png
Cursed Moblin
カースモリブリン (Kāsu Moriburin)厄咒莫力布林 (Èzhòu Mòlìbùlín)詛咒莫力布林 (Zǔzhòu Mòlìbùlín)Vervloekte Moblin
BotW Decayed Guardian Model.png
Decayed Guardian
朽ちたガーディアン (Kuchita Gādian)腐蝕守護者 (Fǔshí Shǒuhùzhě)Vergane Wachter
BotW Electric Chuchu Model.png
Electric Chuchu
エレキチュチュ (Ereki Chuchu)電丘丘 (Diàn Qiūqiū)Elektro-Chuchu
BotW Electric Keese Model.png
Electric Keese
エレキース (Ere Kīsu)電蝙蝠 (Diàn Biānfú)Elektro-Keese
BotW Electric Lizalfos Model.png
Electric Lizalfos
シビレリザルフォス (Shibire Rizarufosu)電麻蜥蜴戰士 (Diànmá Xīyì Zhànshì)Elektro-Lizalfos
BotW Electric Wizzrobe Model.png
Electric Wizzrobe
エレキウィズローブ (Ereki Wizurōbu)電擊長袍魔法師 (Diànjí Chángpáo Mófǎshī)Elektro-Wizzrobe
BotW Fire-Breath Lizalfos Model.png
Fire-Breath Lizalfos
火吹きリザルフォス (Hifuki Rizarufosu)噴火蜥蜴戰士 (Pēnhuǒ Xīyì Zhànshì)Vuur-Lizalfos
BotW Fire Chuchu Model.png
Fire Chuchu
ファイアチュチュ (Faia Chuchu)火丘丘 (Huǒ Qiūqiū)Vuur-Chuchu
BotW Fire Keese Model.png
Fire Keese
ファイアキース (Faia Kīsu)火蝙蝠 (Huǒ Biānfú)Vuur-Keese
BotW Fire Wizzrobe Model.png
Fire Wizzrobe
ファイアウィズローブ (Faia Wizurōbu)火焰長袍魔法師 (Huǒyàn Chángpáo Mófǎshī)Vuur-Wizzrobe
BotW Forest Octorok Model.png
Forest Octorok
森オクタ (Mori Okuta)森八爪怪 (Sēn Bāzhuǎguài)Woud-Octorok
BotW Frost Pebblit Model.png
Frost Pebblit
カチロック (Kachirokku)冰岩人 (Bīng Yán Rén)Ijs-Talus
BotW Golden Bokoblin Model.png
Golden Bokoblin
金色ボコブリン (Konjiki Bokoburin)Gouden Bokoblin
BotW Golden Lizalfos Model.png
Golden Lizalfos
金色リザルフォス (Konjiki Rizarufosu)Gouden Lizalfos
BotW Golden Lynel Model.png
Golden Lynel
金色のライネル (Konjiki Raineru)Gouden Lynel
BotW Golden Moblin Model.png
Golden Moblin
金色モリブリン (Konjiki Moriburin)Gouden Moblin
BotW Guardian Stalker Model.png
Guardian Stalker
ガーディアン(歩行型) (Gādian (Hokō-Gata))守護者(歩行型) (Shǒuhùzhě (Bùxíng Xíng))Lopende Wachter
BotW Guardian Scout I Model.png
Guardian Scout I
小型ガーディアン (Kogata Gādian)小型守護者 (Xiǎoxíng Shǒuhùzhě)Nano-Wachter
BotW Guardian Scout II Model.png
Guardian Scout II
小型ガーディアン(序位) (Kogata Gādian (Tsuidei))小型守护者(初阶) (Xiǎoxíng Shǒuhùzhě (Chūjiē))小型守護者(初級) (Xiǎoxíng Shǒuhùzhě (Chūjí))Nano-Wachter 2.0
BotW Guardian Scout III Model.png
Guardian Scout III
小型ガーディアン(中位) (Kogata Gādian (Chūi))小型守护者(高阶) (Xiǎoxíng Shǒuhùzhě (Gāojiē))小型守護者(中級) (Xiǎoxíng Shǒuhùzhě (Zhōngjí))Nano-Wachter 3.0
BotW Guardian Scout IV Model.png
Guardian Scout IV
小型ガーディアン(極位) (Kogata Gādian (Kyokui))小型守护者(终阶) (Xiǎoxíng Shǒuhùzhě (Zhōngjiē))小型守護者(頂級) (Xiǎoxíng Shǒuhùzhě (Dǐngjí))Nano-Wachter 4.0
BotW Guardian Skywatcher Model.png
Guardian Skywatcher
ガーディアン(飛行型) (Gādian (Hikō-Gata))守護者(飛行型) (Shǒuhùzhě (Fēixíng Xíng))Vliegende Wachter
BotW Guardian Turret Model.png
Guardian Turret
ガーディアン(砲台型) (Gādian (Hōdai-Gata))守護者(砲台型) (Shǒuhùzhě (Pàotái Xíng))Geschut-Wachter
BotW Ice Chuchu Model.png
Ice Chuchu
アイスチュチュ (Aisu Chuchu)冰丘丘 (Bīng Qiūqiū)Ijs-Chuchu
BotW Ice Keese Model.png
Ice Keese
アイスキース (Aisu Kīsu)冰蝙蝠 (Bīng Biānfú)Ijs-Keese
BotW Ice-Breath Lizalfos Model.png
Ice-Breath Lizalfos
毒吐きリザルフォス (Dokuhaki Rizarufosu)吐雹蜥蜴戰士 (Tǔbáo Xīyì Zhànshì)Ijs-Lizalfos
BotW Ice Wizzrobe Model.png
Ice Wizzrobe
アイスウィズローブ (Aisu Wizurōbu)冰雪長袍魔法師 (Bīngxuě Chángpáo Mófǎshī)Ijs-Wizzrobe
BotW Igneo Pebblit Model.png
Igneo Pebblit
マクロック (Makurokku)熔岩人 (Róngyán Rén)Vuur-Talus
BotW Keese Model.png
Keese
キース (Kīsu)蝙蝠 (Biānfú)Keese
BotW Lizalfos Model.png
Lizalfos
リザルフォス (Rizarufosu)蜥蜴戰士 (Xīyì Zhànshì)Lizalfos
BotW Lynel Model.png
Lynel
ライネル (Raineru)萊尼爾 (Láiníěr)Lynel
BotW Meteo Wizzrobe Model.png
Meteo Wizzrobe
メテオウィズローブ (Meteo Wizurōbu)隕石長袍魔法師 (Yǔnshí Chángpáo Mófǎshī)Meteoor-Wizzrobe
BotW Moblin Model.png
Moblin
モリブリン (Moriburin)莫力布林 (Mòlìbùlín)Moblin
BotW Rock Octorok Model.png
Rock Octorok
岩オクタ (Iwa Okuta)岩八爪怪 (Yán Bāzhuǎguài)Steen-Octorok
BotW Sentry Model.png
Sentry
プルペラ (Purupera)普爾培拉 (Pǔ'ěrpéilā)Prupeller
BotW Silver Bokoblin Model.png
Silver Bokoblin
白銀ボコブリン (Hakugin Bokoburin)白銀波克布林 (Báiyín Bōkèbùlín)Zilveren Bokoblin
BotW Silver Lizalfos Model.png
Silver Lizalfos
白銀リザルフォス (Hakugin Rizarufosu)白銀蜥蜴戰士 (Báiyín Xīyì Zhànshì)Zilveren Lizalfos
BotW Silver Lynel Model.png
Silver Lynel
白銀のライネル (Hakugin no Raineru)白銀萊尼爾 (Báiyín Láiníěr)Zilveren Lynel
BotW Silver Moblin Model.png
Silver Moblin
白銀モリブリン (Hakugin Moriburin)白銀莫力布林 (Báiyín Mòlìbùlín)Zilveren Moblin
BotW Sky Octorok Model.png
Sky Octorok
空オクタ (Sora Okuta)Lucht-Octorok
BotW Snow Octorok Model.png
Snow Octorok
雪オクタ (Yuki Okuta)Sneeuw-Octorok
BotW Stalizalfos Model.png
Stalizalfos
スタルリザルフォス (Sutarurizarufosu)骷髏蜥蜴戰士 (Kūlóu Xīyì Zhànshì)Skelet-Lizalfos
BotW Stalkoblin Model.png
Stalkoblin
スタルボコブリン (Sutarubokoburin)骷髏波克布林 (Kūlóu Bōkèbùlín)Skelet-Bokoblin
BotW Stalmoblin Model.png
Stalmoblin
スタルモリブリン (Sutarumoriburin)骷髏莫力布林 (Kūlóu Mòlìbùlín)Skelet-Moblin
BotW Stone Pebblit Model.png
Stone Pebblit
イシロック (Ishirokku)岩石人 (Yánshí Rén)Steen-Talus
BotW Thunder Wizzrobe Model.png
Thunder Wizzrobe
ボルトウィズローブ (Boruto Wizurōbu)雷電長袍魔法師 (Léidiàn Chángpáo Mófǎshī)Bliksem-Wizzrobe
BotW Treasure Octorok Model.png
Treasure Octorok
宝オクタ (Takara Okuta)寶八爪怪 (Bǎo Bāzhuǎguài)Schatkist-Octorok
BotW Water Octorok Model.png
Water Octorok
水オクタ (Sui Okuta)水八爪怪 (Shuǐ Bāzhuǎguài)Water-Octorok
BotW White-Maned Lynel Model.png
White-Maned Lynel
白髪のライネル (Shiraga no Raineru)白鬃萊尼爾 (Bái Zōng Láiníěr)Witte Lynel
BotW Yiga Blademaster Model.png
Yiga Blademaster
イーガ団 幹部 (Īga-Dan Kanbu)依蓋隊 幹部 (Yīgài Duì Gànbù)Yiga-elite
BotW Yiga Footsoldier Model.png
Yiga Footsoldier
イーガ団 構成員 (Īga-Dan Kōsei-in)依蓋隊 成員 (Yīgài Duì Chéngyuán)Yiga-bendelid
Return to top
EnemyCanada
FrenchCA
France
FrenchEU
Germany
German
Israel
Modern Hebrew
BotW Black Bokoblin Model.png
Black Bokoblin
Bokoblin noirBokoblin noirSchwarzer Bokblin
BotW Black Lizalfos Model.png
Black Lizalfos
Lézalfos noirLézalfos noirSchwarzer Echsalfos
BotW Black Moblin Model.png
Black Moblin
Moblin noirMoblin noirSchwarzer Moblin
BotW Blizzrobe Model.png
Blizzrobe
Sorcier blizzaroSorcier blizzaroPolar-Pyromagus
BotW Blue Bokoblin Model.png
Blue Bokoblin
Bokoblin bleuBokoblin bleuBlauer Bokblin
BotW Blue Lizalfos Model.png
Blue Lizalfos
Lézalfos bleuLézalfos bleuBlauer Echsalfos
BotW Blue-Maned Lynel Model.png
Blue-Maned Lynel
Centaléo bleuLynel bleuBlauer Leune
BotW Blue Moblin Model.png
Blue Moblin
Moblin bleuMoblin bleuBlauer Moblin
BotW Bokoblin Model.png
Bokoblin
BokoblinBokoblinBokblin
BotW Chuchu Model.png
Chuchu
ChuchuChuchuSchleim
BotW Cursed Bokoblin Model.png
Cursed Bokoblin
Bokoblin mauditBokoblin mauditFluch-Bokblin
BotW Cursed Lizalfos Model.png
Cursed Lizalfos
Lézalfos mauditLézalfos mauditFluch-Echsalfos
BotW Cursed Moblin Model.png
Cursed Moblin
Moblin mauditMoblin mauditFluch-Moblin
BotW Decayed Guardian Model.png
Decayed Guardian
Gardien détérioréGardien détérioréWächter-Wrack
BotW Electric Chuchu Model.png
Electric Chuchu
Chuchu électriqueChuchu électriqueElektro-Schleim
BotW Electric Keese Model.png
Electric Keese
Chauve-souris électriqueChauve-souris électriqueElektro-Flederbeißer
BotW Electric Lizalfos Model.png
Electric Lizalfos
Lézalfos électriqueLézalfos électriqueElektro-Echsalfos
BotW Electric Wizzrobe Model.png
Electric Wizzrobe
Sorcier électriqueSorcier électriqueElektro-Pyromagus
BotW Fire-Breath Lizalfos Model.png
Fire-Breath Lizalfos
Lézalfos de feuLézalfos de feuFeuer-Echsalfos
BotW Fire Chuchu Model.png
Fire Chuchu
Chuchu de feuChuchu de feuFeuer-Schleim
BotW Fire Keese Model.png
Fire Keese
Chauve-souris de feuChauve-souris de feuFeuer-Flederbeißer
BotW Fire Wizzrobe Model.png
Fire Wizzrobe
Sorcier de feuSorcier de feuFeuer-Pyromagus
BotW Forest Octorok Model.png
Forest Octorok
OctobuissonOctofourréWald-Oktorok
BotW Frost Pebblit Model.png
Frost Pebblit
GivrokGivrokGlarok
BotW Golden Bokoblin Model.png
Golden Bokoblin
Goldener Bokblin
BotW Golden Lizalfos Model.png
Golden Lizalfos
Goldener Echsalfos
BotW Golden Lynel Model.png
Golden Lynel
Goldener Leune
BotW Golden Moblin Model.png
Golden Moblin
Goldener Moblin
BotW Guardian Stalker Model.png
Guardian Stalker
Gardien à piedGardien à piedWächter (Läufer)
BotW Guardian Scout I Model.png
Guardian Scout I
Nano Gardien 1.0Nano Gardien 1.0Nano-Wächter
BotW Guardian Scout II Model.png
Guardian Scout II
Nano Gardien 2.0Nano Gardien 2.0Nano-Wächter 2.0
BotW Guardian Scout III Model.png
Guardian Scout III
Nano Gardien 3.0Nano Gardien 3.0Nano-Wächter 3.0
BotW Guardian Scout IV Model.png
Guardian Scout IV
Nano Gardien 4.0Nano Gardien 4.0Nano-Wächter 4.0
BotW Guardian Skywatcher Model.png
Guardian Skywatcher
Gardien volantGardien volantWächter (Flieger)
BotW Guardian Turret Model.png
Guardian Turret
Gardien tourelleGardien tourelleWächter (Geschütz)
BotW Ice Chuchu Model.png
Ice Chuchu
Chuchu de glaceChuchu de glaceEis-Schleim
BotW Ice Keese Model.png
Ice Keese
Chauve-souris de glaceChauve-souris de glaceEis-Flederbeißer
BotW Ice-Breath Lizalfos Model.png
Ice-Breath Lizalfos
Lézalfos de glaceLézalfos de glaceEis-Echsalfos
BotW Ice Wizzrobe Model.png
Ice Wizzrobe
Sorcier de glaceSorcier de glaceEis-Pyromagus
BotW Igneo Pebblit Model.png
Igneo Pebblit
MigrokMigrokMagrok
BotW Keese Model.png
Keese
Chauve-sourisChauve-sourisFlederbeißer
BotW Lizalfos Model.png
Lizalfos
LézalfosLézalfosEchsalfos
BotW Lynel Model.png
Lynel
CentaléoLynelLeune
BotW Meteo Wizzrobe Model.png
Meteo Wizzrobe
Sorcier braseroSorcier braseroMeteor-Pyromagus
BotW Moblin Model.png
Moblin
MoblinMoblinMoblin
BotW Rock Octorok Model.png
Rock Octorok
OctopierreOctopierreFels-Oktorok
BotW Sentry Model.png
Sentry
HélissHélissPrupella
BotW Silver Bokoblin Model.png
Silver Bokoblin
Bokoblin d'argentBokoblin d'argentSilberner Bokblin
BotW Silver Lizalfos Model.png
Silver Lizalfos
Lézalfos d'argentLézalfos d'argentSilberner Echsalfos
BotW Silver Lynel Model.png
Silver Lynel
Centaléo d'argentLynel d'argentSilberner Leune
BotW Silver Moblin Model.png
Silver Moblin
Moblin d'argentMoblin d'argentSilberner Moblin
BotW Sky Octorok Model.png
Sky Octorok
Flug-Oktorok
BotW Snow Octorok Model.png
Snow Octorok
OctoneigeOctoneigeSchnee-Oktorok
BotW Stalizalfos Model.png
Stalizalfos
StalézalfosStalézalfosStalechsalfos
BotW Stalkoblin Model.png
Stalkoblin
StalbokoblinStalbokoblinStalbokblin
BotW Stalmoblin Model.png
Stalmoblin
StalmoblinStalmoblinStalmoblin
BotW Stone Pebblit Model.png
Stone Pebblit
TilhorokTilhorokIshirok
BotW Thunder Wizzrobe Model.png
Thunder Wizzrobe
Sorcier fulguroSorcier fulguroBlitz-Pyromagus
BotW Treasure Octorok Model.png
Treasure Octorok
OctocoffreOctocoffreSchatz-Oktorok
BotW Water Octorok Model.png
Water Octorok
OctoflotOctoflotWasser-Oktorok
BotW White-Maned Lynel Model.png
White-Maned Lynel
Centaléo blancLynel blancWeißer Leune
BotW Yiga Blademaster Model.png
Yiga Blademaster
Officier YigaOfficier YigaYiga-Offizier
BotW Yiga Footsoldier Model.png
Yiga Footsoldier
Sous-fifre YigaSous-fifre YigaYiga-Novize
Return to top
EnemyHungary
Hungarian
Italy
Italian
South Korea
Korean
Poland
Polish
BotW Black Bokoblin Model.png
Black Bokoblin
Boblin nero블랙 보코블린 (Beullaek Bokobeullin)
BotW Black Lizalfos Model.png
Black Lizalfos
Lizalfos nero블랙 리잘포스 (Beullaek Rijalposeu)
BotW Black Moblin Model.png
Black Moblin
Grublin nero블랙 모리블린 (Beullaek Moribeullin)
BotW Blizzrobe Model.png
Blizzrobe
Sciamanix delle bufere프리즈 위즈로브 (Peurijeu Wijeurobeu)
BotW Blue Bokoblin Model.png
Blue Bokoblin
Boblin blu블루 보코블린 (Beullu Bokobeullin)
BotW Blue Lizalfos Model.png
Blue Lizalfos
Lizalfos blu블루 리잘포스 (Beullu Rijalposeu)
BotW Blue-Maned Lynel Model.png
Blue-Maned Lynel
Lynel blu푸른 갈기의 라이넬 (Pureun Galgiui Rainel)
BotW Blue Moblin Model.png
Blue Moblin
Grublin blu블루 모리블린 (Beullu Moribeullin)
BotW Bokoblin Model.png
Bokoblin
Boblin보코블린 (Bokobeullin)
BotW Chuchu Model.png
Chuchu
Chuchu츄츄 (Chyuchyu)
BotW Cursed Bokoblin Model.png
Cursed Bokoblin
Boblin maledetto커스 보코블린 (Keoseu Bokobeullin)
BotW Cursed Lizalfos Model.png
Cursed Lizalfos
Lizalfos maledetto커스 리잘포스 (Keoseu Rijalposeu)
BotW Cursed Moblin Model.png
Cursed Moblin
Grublin maledetto커스 모리블린 (Keoseu Moribeullin)
BotW Decayed Guardian Model.png
Decayed Guardian
Guardiano deteriorato망가진 가디언 (Manggajin Gadieon)
BotW Electric Chuchu Model.png
Electric Chuchu
Chuchu elettrico일렉트로 츄츄 (Illekteuro Chyuchyu)
BotW Electric Keese Model.png
Electric Keese
Pipistrello elettrico일렉트로 키이스 (Illekteuro Kiiseu)
BotW Electric Lizalfos Model.png
Electric Lizalfos
Lizalfos elettrico마비 리잘포스 (Mabi Rijalposeu)
BotW Electric Wizzrobe Model.png
Electric Wizzrobe
Sciamanix elettrico일렉트로 위즈로브 (Illekteuro Wijeurobeu)
BotW Fire-Breath Lizalfos Model.png
Fire-Breath Lizalfos
Lizalfos igneo화염 리잘포스 (Hwayeom Rijalposeu)
BotW Fire Chuchu Model.png
Fire Chuchu
Chuchu di fuoco파이어 츄츄 (Paieo Chyuchyu)
BotW Fire Keese Model.png
Fire Keese
Pipistrello igneo파이어 키이스 (Paieo Kiiseu)
BotW Fire Wizzrobe Model.png
Fire Wizzrobe
Sciamanix del fuoco파이어 위즈로브 (Paieo Wijeurobeu)
BotW Forest Octorok Model.png
Forest Octorok
Octocespo포레스트 옥타 (Poreseuteu Okta)
BotW Frost Pebblit Model.png
Frost Pebblit
Glaciettorok얼음록 (Eoreumnok)
BotW Golden Bokoblin Model.png
Golden Bokoblin
BotW Golden Lizalfos Model.png
Golden Lizalfos
BotW Golden Lynel Model.png
Golden Lynel
BotW Golden Moblin Model.png
Golden Moblin
BotW Guardian Stalker Model.png
Guardian Stalker
Guardiano deambulante가디언(보행형) (Gadieon(Bohaenghyeong))
BotW Guardian Scout I Model.png
Guardian Scout I
Nanoguardiano 1.0수형 가디언 (Suhyeong Gadieon)
BotW Guardian Scout II Model.png
Guardian Scout II
Nanoguardiano 2.0수형 가디언 2호 (Suhyeong Gadieon 2ho)
BotW Guardian Scout III Model.png
Guardian Scout III
Nanoguardiano 3.0수형 가디언 3호 (Suhyeong Gadieon 3ho)
BotW Guardian Scout IV Model.png
Guardian Scout IV
Nanoguardiano 4.0수형 가디언 4호 (Suhyeong Gadieon 4ho)
BotW Guardian Skywatcher Model.png
Guardian Skywatcher
Guardiano volante가디언(비행형) (Gadieon(Bihaenghyeong))
BotW Guardian Turret Model.png
Guardian Turret
Guardiano torretta가디언(포대형) (Gadieon(Podaehyeong))
BotW Ice Chuchu Model.png
Ice Chuchu
Chuchu di ghiaccio아이스 츄츄 (Aiseu Chyuchyu)
BotW Ice Keese Model.png
Ice Keese
Pipistrello glaciale아이스 키이스 (Aiseu Kiiseu)
BotW Ice-Breath Lizalfos Model.png
Ice-Breath Lizalfos
Lizalfos glaciale얼음 리잘포스 (Eoreum Rijalposeu)
BotW Ice Wizzrobe Model.png
Ice Wizzrobe
Sciamanix del ghiaccio아이스 위즈로브 (Aiseu Wijeurobeu)
BotW Igneo Pebblit Model.png
Igneo Pebblit
Magmettorok불꽃록 (Bulkkonnok)
BotW Keese Model.png
Keese
Pipistrello키이스 (Kiiseu)
BotW Lizalfos Model.png
Lizalfos
Lizalfos리잘포스 (Rijalposeu)
BotW Lynel Model.png
Lynel
Lynel라이넬 (Rainel)
BotW Meteo Wizzrobe Model.png
Meteo Wizzrobe
Sciamanix delle meteore메테오 위즈로브 (Meteo Wijeurobeu)
BotW Moblin Model.png
Moblin
Grublin모리블린 (Moribeullin)
BotW Rock Octorok Model.png
Rock Octorok
Octosasso록 옥타 (Rok Okta)
BotW Sentry Model.png
Sentry
Propelica프루펠러 (Peurupelleo)
BotW Silver Bokoblin Model.png
Silver Bokoblin
Boblin d'argento실버 보코블린 (Silbeo Bokobeullin)
BotW Silver Lizalfos Model.png
Silver Lizalfos
Lizalfos d'argento실버 리잘포스 (Silbeo Rijalposeu)
BotW Silver Lynel Model.png
Silver Lynel
Lynel d'argento실버 라이넬 (Silbeo Rainel)
BotW Silver Moblin Model.png
Silver Moblin
Grublin d'argento실버 모리블린 (Silbeo Moribeullin)
BotW Sky Octorok Model.png
Sky Octorok
BotW Snow Octorok Model.png
Snow Octorok
Octoneve
BotW Stalizalfos Model.png
Stalizalfos
Stallizalfos스탈 리잘포스 (Seutal Rijalposeu)
BotW Stalkoblin Model.png
Stalkoblin
Stalboblin스탈 보코블린 (Seutal Bokobeullin)
BotW Stalmoblin Model.png
Stalmoblin
Stalgrublin스탈 모리블린 (Seutal Moribeullin)
BotW Stone Pebblit Model.png
Stone Pebblit
Sassettorok돌록 (Dollok)
BotW Thunder Wizzrobe Model.png
Thunder Wizzrobe
Sciamanix folgorante볼트 위즈로브 (Bolteu Wijeurobeu)
BotW Treasure Octorok Model.png
Treasure Octorok
Octoscrigno트레저 옥타 (Teurejeo Okta)
BotW Water Octorok Model.png
Water Octorok
Octacqua워타 옥타 (Wota Okta)
BotW White-Maned Lynel Model.png
White-Maned Lynel
Lynel bianco하얀 갈기의 라이넬 (Hayan Galgiui Rainel)
BotW Yiga Blademaster Model.png
Yiga Blademaster
Pezzo grosso degli Yiga이가단 간부 (Igadan Ganbu)
BotW Yiga Footsoldier Model.png
Yiga Footsoldier
Scagnozzo degli Yiga이가단 구선권 (Igadan Guseon-Gwon)
Return to top
EnemyPortugal
PortugueseEU
Russia
Russian
Spain
SpanishEU
Latin America
SpanishLA
BotW Black Bokoblin Model.png
Black Bokoblin
Черный бокоблин (Chornyy bokoblin)Bokoblin negroBokoblin negro
BotW Black Lizalfos Model.png
Black Lizalfos
Черный заврофос (Chornyy zavrofos)Lizalfos negroLizalfos negro
BotW Black Moblin Model.png
Black Moblin
Черный моблин (Chornyy moblin)Moblin negroMoblin negro
BotW Blizzrobe Model.png
Blizzrobe
Чаромант мороза (Charomant moroza)Invocantis glacialWizzrobe glacial
BotW Blue Bokoblin Model.png
Blue Bokoblin
Синий бокоблин (Siniy bokoblin)Bokoblin azulBokoblin azul
BotW Blue Lizalfos Model.png
Blue Lizalfos
Синий заврофос (Siniy zavrofos)Lizalfos azul
BotW Blue-Maned Lynel Model.png
Blue-Maned Lynel
Сизогривый левр (Sizogrivyy levr)Centaleón azulCentaleón azul
BotW Blue Moblin Model.png
Blue Moblin
Синий моблин (Siniy moblin)Moblin azulMoblin azul
BotW Bokoblin Model.png
Bokoblin
Бокоблин (Bokoblin)BokoblinBokoblin
BotW Chuchu Model.png
Chuchu
Чучу (Chuchu)ChuchuChuchu
BotW Cursed Bokoblin Model.png
Cursed Bokoblin
Бешеный бокоблин (Beshenyy bokoblin)Bokoblin malditoBokoblin maldito
BotW Cursed Lizalfos Model.png
Cursed Lizalfos
Бешеный заврофос (Beshenyy zavrofos)Lizalfos malditoLizalfos maldito
BotW Cursed Moblin Model.png
Cursed Moblin
Бешеный моблин (Beshenyy moblin)Moblin malditoMoblin maldito
BotW Decayed Guardian Model.png
Decayed Guardian
Разбитый страж (Razbityy strazh)Guardián deterioradoGuardián deteriorado
BotW Electric Chuchu Model.png
Electric Chuchu
Грозовой чучу (Grozovoy chuchu)Chuchu eléctricoChuchu eléctrico
BotW Electric Keese Model.png
Electric Keese
Грозовой кус (Grozovoy kus)Keese eléctricoKeese eléctrico
BotW Electric Lizalfos Model.png
Electric Lizalfos
Грозовой заврофос (Grozovoy zavrofos)Lizalfos eléctricoLizalfos eléctrico
BotW Electric Wizzrobe Model.png
Electric Wizzrobe
Грозовой чаромант (Grozovoy charomant)Invocantis eléctricoWizzrobe eléctrico
BotW Fire-Breath Lizalfos Model.png
Fire-Breath Lizalfos
Серебряный заврофос (Serebryanyy zavrofos)Lizalfos ígneoLizalfos ígneo
BotW Fire Chuchu Model.png
Fire Chuchu
Огненный чучу (Ognennyy chuchu)Chuchu ígneoChuchu ígneo
BotW Fire Keese Model.png
Fire Keese
Огненный кус (Ognennyy kus)Keese de fuegoKeese de fuego
BotW Fire Wizzrobe Model.png
Fire Wizzrobe
Огненный чаромант (Ognennyy charomant)Invocantis de fuegoWizzrobe de fuego
BotW Forest Octorok Model.png
Forest Octorok
Лесной осьминос (Lesnoy osʹminos)Octorok forestalOctorok forestal
BotW Frost Pebblit Model.png
Frost Pebblit
Морозный глыбыш (Moroznyy glybysh)GelirokMinutalus glacial
BotW Golden Bokoblin Model.png
Golden Bokoblin
BotW Golden Lizalfos Model.png
Golden Lizalfos
BotW Golden Lynel Model.png
Golden Lynel
BotW Golden Moblin Model.png
Golden Moblin
BotW Guardian Stalker Model.png
Guardian Stalker
Страж-охотник (Strazh-ohotnik)Guardián caminanteGuardián caminante
BotW Guardian Scout I Model.png
Guardian Scout I
Малый страж (Malyy strazh)MiniguardiánMiniguardián
BotW Guardian Scout II Model.png
Guardian Scout II
Малый страж M-1 (Malyy strazh M-1)Miniguardián 2.0Miniguardián II
BotW Guardian Scout III Model.png
Guardian Scout III
Малый страж M-2 (Malyy strazh M-2)Miniguardián 3.0Miniguardián III
BotW Guardian Scout IV Model.png
Guardian Scout IV
Малый страж M-3 (Malyy strazh M-3)Miniguardián 4.0Miniguardián IV
BotW Guardian Skywatcher Model.png
Guardian Skywatcher
Летучий страж (Letuchiy strazh)Guardián voladorGuardián volador
BotW Guardian Turret Model.png
Guardian Turret
Страж-тупель (Strazh-tupelʹ)Guardián torretaGuardián torreta
BotW Ice Chuchu Model.png
Ice Chuchu
Ледяной чучу (Ledyanoy chuchu)Chuchu gélidoChuchu gélido
BotW Ice Keese Model.png
Ice Keese
Ледяной кус (Ledyanoy kus)Keese de hieloKeese de hielo
BotW Ice-Breath Lizalfos Model.png
Ice-Breath Lizalfos
Заврофос-ледоплюй (Zavrofos-ledoplyuy)Lizalfos gélidoLizalfos gélido
BotW Ice Wizzrobe Model.png
Ice Wizzrobe
Ледяной чаромант (Ledyanoy charomant)Invocantis de hieloWizzrobe de hielo
BotW Igneo Pebblit Model.png
Igneo Pebblit
Пламенный глыбыш (Plamennyy glybysh)LavarokMinutalus basáltico
BotW Keese Model.png
Keese
Кус (Kus)KeeseKeese
BotW Lizalfos Model.png
Lizalfos
Заврофос (Zavrofos)LizalfosLizalfos
BotW Lynel Model.png
Lynel
Левр (Levr)CentaleónCentaleón
BotW Meteo Wizzrobe Model.png
Meteo Wizzrobe
Метеор-чаромант (Meteor-charomant)Invocantis abrasadorWizzrobe abrasador
BotW Moblin Model.png
Moblin
Моблин (Moblin)MoblinMoblin
BotW Rock Octorok Model.png
Rock Octorok
Скальный осьминос (Skalʹnyy osʹminos)Octorok pétreoOctorok pétreo
BotW Sentry Model.png
Sentry
Прупелер (Prupeler)HelizónCentinela
BotW Silver Bokoblin Model.png
Silver Bokoblin
Серебряный бокоблин (Serebryanyy bokoblin)Bokoblin plateadoBokoblin plateado
BotW Silver Lizalfos Model.png
Silver Lizalfos
Серебряный заврофос (Serebryanyy zavrofos)Lizalfos plateadoLizalfos plateado
BotW Silver Lynel Model.png
Silver Lynel
Серебряный левр (Serebryanyy levr)Centaleón plateadoCentaleón plateado
BotW Silver Moblin Model.png
Silver Moblin
Серебряный моблин (Serebryanyy moblin)Moblin plateadoMoblin plateado
BotW Sky Octorok Model.png
Sky Octorok
BotW Snow Octorok Model.png
Snow Octorok
Снежный осьминос (Snezhnyy osʹminos)Octorok gélidoOctorok gélido
BotW Stalizalfos Model.png
Stalizalfos
Сталзаврофос (Stalzavrofos)Lizalfos esqueléticoStalizalfos
BotW Stalkoblin Model.png
Stalkoblin
Сталкоблин (Stalkoblin)Bokoblin esqueléticoStalkoblin
BotW Stalmoblin Model.png
Stalmoblin
Сталмоблин (Stalmoblin)Moblin esqueléticoStalmoblin
BotW Stone Pebblit Model.png
Stone Pebblit
Каменный глыбыш (Kamennyy glybysh)LitorokMinutalus
BotW Thunder Wizzrobe Model.png
Thunder Wizzrobe
Чаромант грома (Charomant groma)Invocantis fulminanteWizzrobe fulminante
BotW Treasure Octorok Model.png
Treasure Octorok
Осьминос-кладовик (Osʹminos-kladovik)Octorok del tesoroOctorok del tesoro
BotW Water Octorok Model.png
Water Octorok
Водный осьминос (Vodnyy osʹminos)Octorok acuáticoOctorok acuático
BotW White-Maned Lynel Model.png
White-Maned Lynel
Белогривый левр (Belogrivyy levr)Centaleón blancoCentaleón blanco
BotW Yiga Blademaster Model.png
Yiga Blademaster
Головорез Ига (Golovorez Iga)Oficial del clan YigaOficial del clan Yiga
BotW Yiga Footsoldier Model.png
Yiga Footsoldier
Бандит Ига (Bandit Iga)Esbirro del clan YigaMiembro del clan Yiga
Return to top

Traps

Japanese, Chinese, DutchFrench, German, Modern HebrewHungarian, Italian, Korean, PolishPortuguese, Russian, Spanish
EnemyJapan
Japanese
China
ChineseSI
Taiwan, Hong Kong, Macao
ChineseTR
Netherlands
Dutch
BotW Boulder Model.png
Boulder
BotW Iron Ball Model.png
Iron Ball
BotW Magma Bomb Model.png
Magma Bomb
火山弾 (Kazandan)
BotW Malice Model.png
Malice
怨念 (On'nen)
BotW Snowball Model.png
Snowball
雪玉 (Yukidama)Sneeuwbal
BotW Spiked Boulder Model.png
Spiked Boulder
Return to top
EnemyCanada
FrenchCA
France
FrenchEU
Germany
German
Israel
Modern Hebrew
BotW Boulder Model.png
Boulder
BotW Iron Ball Model.png
Iron Ball
BotW Magma Bomb Model.png
Magma Bomb
BotW Malice Model.png
Malice
Schlamm des Hasses
BotW Snowball Model.png
Snowball
BotW Spiked Boulder Model.png
Spiked Boulder
Return to top
EnemyHungary
Hungarian
Italy
Italian
South Korea
Korean
Poland
Polish
BotW Boulder Model.png
Boulder
BotW Iron Ball Model.png
Iron Ball
BotW Magma Bomb Model.png
Magma Bomb
BotW Malice Model.png
Malice
BotW Snowball Model.png
Snowball
BotW Spiked Boulder Model.png
Spiked Boulder
Return to top
EnemyPortugal
PortugueseEU
Russia
Russian
Spain
SpanishEU
Latin America
SpanishLA
BotW Boulder Model.png
Boulder
BotW Iron Ball Model.png
Iron Ball
BotW Magma Bomb Model.png
Magma Bomb
BotW Malice Model.png
Malice
BotW Snowball Model.png
Snowball
BotW Spiked Boulder Model.png
Spiked Boulder
Return to top

Bosses

Japanese, Chinese, DutchFrench, German, Modern HebrewHungarian, Italian, Korean, PolishPortuguese, Russian, Spanish
EnemyJapan
Japanese
China
ChineseSI
Taiwan, Hong Kong, Macao
ChineseTR
Netherlands
Dutch
BotW Black Hinox Model.png
Black Hinox
黒ヒノックス (Kuro Hinokkusu)黑色西諾克斯 (Hēisè Xīnuòkèsī)Zwarte Hinox
BotW Blue Hinox Model.png
Blue Hinox
青ヒノックス (Ao Hinokkusu)藍色西諾克斯 (Lánsè Xīnuòkèsī)Blauwe Hinox
BotW Calamity Ganon Model.png
Calamity Ganon
厄災 ガノン (Yakusai Ganon)灾厄 盖侬 (Zāi'è Gàinóng)災厄 加儂 (Zāi'è Jiānóng)Ganon, het Onheil
BotW Dark Beast Ganon Model.png
Dark Beast Ganon
魔獣 ガノン (Majū Ganon)魔兽 盖侬 (Móshòu Gàinóng)魔獸 加儂 (Móshòu Jiānóng)Demon-Ganon
BotW Fireblight Ganon Model.png
Fireblight Ganon
炎のカースガノン (Honō no Kāsu Ganon)火咒盖侬 (Huǒ Zhòu Gàinóng)火咒加儂 (Huǒ Zhòu Jiānóng)Ganons vuurfantoom
BotW Frost Talus Model.png
Frost Talus
ガチロック (Gachirokku)冰岩巨人 (Bīngyán Jùrén)Ijs-Talus
BotW Hinox Model.png
Hinox
ヒノックス (Hinokkusu)西諾克斯 (Xīnuòkèsī)Hinox
BotW Igneo Talus Model.png
Igneo Talus
マグロック (Magurokku)熔岩巨人 (Róngyán Jùrén)Vuur-Talus
BotW Igneo Talus Titan Model.png
Igneo Talus Titan
メガマグロック (Megamagurokku)超級熔岩巨人 (Chāojí Róngyán Jùrén)Reuzen-Vuur-Talus
BotW Master Kohga Model.png
Master Kohga
コーガ様 (Kōga-sama)可蓋大人 (Kěgài Dàrén)Kohga
BotW Molduga Model.png
Molduga
モルドラジーク (Morudorajīku)莫爾德拉克斯 (Mòěrdélākèsī)Molduga
BotW Molduking Model.png
Molduking
キングラジーク (Kingurajīku)王拉克斯 (Wánglākèsī)Molduking
BotW Monk Maz Koshia Model.png
Monk Maz Koshia
導師ミィズ・キョシア (Dōshi Mizu Kyoshia)
大試練の (Dai Shiren no)
導師米茲‧喬西亞 (Dǎoshī Mǐzī-Qiáoxīyǎ)
導師米茲‧喬西亞 (Dǎoshī Mǐzī-Qiáoxīyǎ)
Maz Koshia
Maz Koshia
BotW Stalnox Model.png
Stalnox
スタルヒノックス (Sutaruhinokkusu)骷髏西諾克斯 (Kūlóu Xīnuòkèsī)Skelet-Hinox
BotW Stone Talus Model.png
Stone Talus
イワロック (Iwarokku)岩石巨人 (Yánshí Jùrén)Steen-Talus
BotW Stone Talus Model.png
Stone Talus (Junior)
イワロック(弟) (Iwarokku (Otōto))
BotW Stone Talus (Luminous) Model.png
Stone Talus (Luminous)
イワロック(夜光) (Iwarokku (Yakō))岩石巨人(夜光) (Yánshí Jùrén (Yèguāng))Steen-Talus (lichtgevend)
BotW Stone Talus (Rare) Model.png
Stone Talus (Rare)
イワロック(希少) (Iwarokku (Kishō))岩石巨人(稀有) (Yánshí Jùrén (Xīyǒu))Steen-Talus (zeldzaam)
BotW Stone Talus Model.png
Stone Talus (Senior)
イワロック(兄) (Iwarokku (Ani))
BotW Thunderblight Ganon Model.png
Thunderblight Ganon
雷のカースガノン (Kaminari no Kāsu Ganon)雷咒盖侬 (Léi Zhòu Gàinóng)雷咒加儂 (Léi Zhòu Jiānóng)Ganons bliksemfantoom
BotW Waterblight Ganon Model.png
Waterblight Ganon
水のカースガノン (Mizu no Kāsu Ganon)水咒盖侬 (Shuǐ Zhòu Gàinóng)水咒加儂 (Shuǐ Zhòu Jiānóng)Ganons waterfantoom
BotW Windblight Ganon Model.png
Windblight Ganon
風のカースガノン (Kaze no Kāsu Ganon)风咒盖侬 (Fēng Zhòu Gàinóng)風咒加儂 (Fēng Zhòu Jiānóng)Ganons windfantoom
Return to top
EnemyCanada
FrenchCA
France
FrenchEU
Germany
German
Israel
Modern Hebrew
BotW Black Hinox Model.png
Black Hinox
Hinox noirHinox noirSchwarzer Hinox
BotW Blue Hinox Model.png
Blue Hinox
Hinox bleuHinox bleuBlauer Hinox
BotW Calamity Ganon Model.png
Calamity Ganon
Ganon, le FléauGanon, le FléauVerheerung Ganon
BotW Dark Beast Ganon Model.png
Dark Beast Ganon
Ganon, créature maléfiqueGanon, créature maléfiqueDämonenbestie Ganon
BotW Fireblight Ganon Model.png
Fireblight Ganon
Ombre de feu de GanonOmbre de feu de GanonGanons Feuerfluch
BotW Frost Talus Model.png
Frost Talus
CyrorokCyrorokGlacirok
BotW Hinox Model.png
Hinox
HinoxHinoxHinox
BotW Igneo Talus Model.png
Igneo Talus
MagrokMagrokMagmarok
BotW Igneo Talus Titan Model.png
Igneo Talus Titan
Méga MagrokMéga MagrokMega-Magmarok
BotW Master Kohga Model.png
Master Kohga
Le grand KohgaLe grand KohgaKoga
BotW Molduga Model.png
Molduga
MoldarquorMoldarquorMoldora
BotW Molduking Model.png
Molduking
Arquor RexArquor RexKönigsmoldora
BotW Monk Maz Koshia Model.png
Monk Maz Koshia
Guide Miz'KyosiaGuide Miz'Kyosia
Guide Miz'Kyosia
Priester Miz Kyoshia
Priester Miz Kyoshia
BotW Stalnox Model.png
Stalnox
StalhinoxStalhinoxStalhinox
BotW Stone Talus Model.png
Stone Talus
LithorokLithorokIwarok
BotW Stone Talus Model.png
Stone Talus (Junior)
BotW Stone Talus (Luminous) Model.png
Stone Talus (Luminous)
Lithorok noxLithorok noxIwarok (leuchtend)
BotW Stone Talus (Rare) Model.png
Stone Talus (Rare)
Lithorok rareLithorok rareIwarok (selten)
BotW Stone Talus Model.png
Stone Talus (Senior)
BotW Thunderblight Ganon Model.png
Thunderblight Ganon
Ombre de foudre de GanonOmbre de foudre de GanonGanons Donnerfluch
BotW Waterblight Ganon Model.png
Waterblight Ganon
Ombre d'eau de GanonOmbre d'eau de GanonGanons Wasserfluch
BotW Windblight Ganon Model.png
Windblight Ganon
Ombre de vent de GanonOmbre de vent de GanonGanons Windfluch
Return to top
EnemyHungary
Hungarian
Italy
Italian
South Korea
Korean
Poland
Polish
BotW Black Hinox Model.png
Black Hinox
Hinox nero블랙 히녹스 (Beullaek Hinokseu)
BotW Blue Hinox Model.png
Blue Hinox
Hinox blu블루 히녹스 (Beullu Hinokseu)
BotW Calamity Ganon Model.png
Calamity Ganon
Calamità Ganon재앙 가논 (Jaeang Ganon)
BotW Dark Beast Ganon Model.png
Dark Beast Ganon
Ganon, bestia delle tenebre마수 가논 (Masu Ganon)
BotW Fireblight Ganon Model.png
Fireblight Ganon
Ira del fuoco di Ganon화염의 커스 가논 (Hwayeomui Keoseu Ganon)
BotW Frost Talus Model.png
Frost Talus
Glaciarok꽁꽁록 (Kkongkkongnok)
BotW Hinox Model.png
Hinox
Hinox히녹스 (Hinokseu)
BotW Igneo Talus Model.png
Igneo Talus
Magmarok마그록 (Mageurok)
BotW Igneo Talus Titan Model.png
Igneo Talus Titan
Mega magmarok메가 마그록 (Mega Mageurok)
BotW Master Kohga Model.png
Master Kohga
Maestro Koga코가님 (Koganim)
BotW Molduga Model.png
Molduga
Moldenottera몰드래고 (Moldeuraego)
BotW Molduking Model.png
Molduking
Moldenottera reale킹래고 (Kingnaego)
BotW Monk Maz Koshia Model.png
Monk Maz Koshia
Monaco Myz Kyoshia
Monaco Myz Kyoshia
도사 미즈‧코시아 (Dosa Mijeu-Kosia)
도사 미즈‧코시아 (Dosa Mijeu-Kosia)
BotW Stalnox Model.png
Stalnox
Stalhinox스탈 히녹스 (Seutal Hinokseu)
BotW Stone Talus Model.png
Stone Talus
Sassorok바위록 (Bawirok)
BotW Stone Talus Model.png
Stone Talus (Junior)
BotW Stone Talus (Luminous) Model.png
Stone Talus (Luminous)
Sassorok (lumisera)바위록(야광) (Bawirok(Yagwang))
BotW Stone Talus (Rare) Model.png
Stone Talus (Rare)
Sassorok (raro)바위록(레어) (Bawirok(Reeo))
BotW Stone Talus Model.png
Stone Talus (Senior)
BotW Thunderblight Ganon Model.png
Thunderblight Ganon
Ira dei fulmini di Ganon번개의 커스 가논 (Beon-Gaeui Keoseu Ganon)
BotW Waterblight Ganon Model.png
Waterblight Ganon
Ira dell'acqua di Ganon물의 커스 가논 (Murui Keoseu Ganon)
BotW Windblight Ganon Model.png
Windblight Ganon
Ira del vento di Ganon바람의 커스 가논 (Baramui Keoseu Ganon)
Return to top
EnemyPortugal
PortugueseEU
Russia
Russian
Spain
SpanishEU
Latin America
SpanishLA
BotW Black Hinox Model.png
Black Hinox
Черный хинокс (Chornyy hinoks)Hinox negroHinox negro
BotW Blue Hinox Model.png
Blue Hinox
Синий хинокс (Siniy hinoks)Hinox azulHinox azul
BotW Calamity Ganon Model.png
Calamity Ganon
Бедствие Ганон (Bedstviye Ganon)Ganon, el CataclismoGanon, el Cataclismo
BotW Dark Beast Ganon Model.png
Dark Beast Ganon
Чудище Тьмы Ганон (Chudishche Tʹmy Ganon)Ganon, bestia de las tinieblasGanon, bestia de las tinieblas
BotW Fireblight Ganon Model.png
Fireblight Ganon
Лже-Ганон Огня (Lzhe-Ganon Ognya)Ira del fuego de GanonIra del fuego de Ganon
BotW Frost Talus Model.png
Frost Talus
Морозный глыбник (Moroznyy glybnik)GlaciarokTalus glacial
BotW Hinox Model.png
Hinox
Хинокс (Hinoks)HinoxHinox
BotW Igneo Talus Model.png
Igneo Talus
Пламенный глыбник (Plamennyy glybnik)MagmarokTalus basáltico
BotW Igneo Talus Titan Model.png
Igneo Talus Titan
Пламенный глыбог (Plamennyy glybog)Magmarok colosalTalus basáltico colosal
BotW Master Kohga Model.png
Master Kohga
Главарь Кога (Glavarʹ Koga)Maestro KoggMaestro Kogg
BotW Molduga Model.png
Molduga
Молдора (Moldora)MoldoraMoldora
BotW Molduking Model.png
Molduking
Молдорадж (Moldoradzh)Moldora realMoldora real
BotW Monk Maz Koshia Model.png
Monk Maz Koshia
Священник Маз-Кош (Svyashchennik Maz-Kosh)
Священник Маз-Кош (Svyashchennik Maz-Kosh)
Monje MakkoshMonje Makkosh
Monje Makkosh
BotW Stalnox Model.png
Stalnox
Сталнокс (Stalnoks)Hinox esqueléticoStalhinox
BotW Stone Talus Model.png
Stone Talus
Каменный глыбник (Kamennyy glybnik)PetrarokTalus
BotW Stone Talus Model.png
Stone Talus (Junior)
BotW Stone Talus (Luminous) Model.png
Stone Talus (Luminous)
Фосфолитовый глыбник (Fosfolitovyy glybnik)Petrarok luminosoTalus luminoso
BotW Stone Talus (Rare) Model.png
Stone Talus (Rare)
Редкий глыбник (Redkiy glybnik)Petrarok poco comúnTalus poco común
BotW Stone Talus Model.png
Stone Talus (Senior)
BotW Thunderblight Ganon Model.png
Thunderblight Ganon
Лже-Ганон Грозы (Lzhe-Ganon Grozy)Ira del rayo de GanonIra del rayo de Ganon
BotW Waterblight Ganon Model.png
Waterblight Ganon
Лже-Ганон Воды (Lzhe-Ganon Vody)Ira del agua de GanonIra del agua de Ganon
BotW Windblight Ganon Model.png
Windblight Ganon
Лже-Ганон Ветра (Lzhe-Ganon Vetra)Ira del viento de GanonIra del viento de Ganon
Return to top

References

 1. Nintendo, SWITCH The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Official Hungarian Site, published n.d., retrieved August 2, 2017.
 2. Nintendo, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Official Hungarian Site, published n.d., retrieved August 2, 2017.
 3. NintendoHU, The Legend of Zelda Breath of the Wild - Nintendo Switch előzetes (magyar felirat), YouTube (Video), published January 13, 2017, retrieved August 2, 2017.
 4. Nintendo, A NINTENDO LETÖLTHETŐ TARTALMAKAT KÉSZÍT A THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD JÁTÉKHOZ, Official Hungarian Site, published February 14, 2017, retrieved August 2, 2017.
 5. Nintendo, A NINTENDO RÉSZLETEKET ÁRULT EL AZ ELSŐ THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD DLC-CSOMAG TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, Official Hungarian Site, published May 2, 2017, retrieved August 2, 2017.
 6. NintendoHU, The Legend of Zelda: Breath of the Wild DLC - E3 2017 előzetes - Nintendo Switch\Wii U, YouTube (Video), published June 14, 2017, retrieved August 2, 2017.
 7. NintendoHU, The Legend of Zelda: Breath of the Wild - DLC előzetes - Nintendo Switch/Wii U, YouTube (Video), published June 30, 2017, retrieved August 2, 2017.
 8. Nintendo, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Official Polish Site, published n.d., retrieved August 2, 2017.
 9. NintendoPL, The Legend of Zelda: Breath of the Wild - zwiastun Switch, YouTube (Video), published January 17, 2017, retrieved August 2, 2017.
 10. NintendoPL, The Legend of Zelda: Breath of the Wild - zwiastun dodatków, YouTube (Video), published June 26, 2017, retrieved August 2, 2017.
 11. Nintendo, SWITCH The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Official Polish Site, published January 24, 2017, retrieved August 2, 2017.
 12. Nintendo, DODATKOWA ZAWARTOŚĆ DO THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD ZAPOWIEDZIANA, Official Polish Site, published February 16, 2017, retrieved August 2, 2017.
 13. Nintendo, SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE 1. PACZKI DLC DO THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD, Official Polish Site, published March 5, 2017, retrieved August 2, 2017.
 14. Nintendo, NIGDY WCZEŚNIEJ NIESPOTYKANA WOLNOŚĆ PODRÓŻOWANIA W GRZE THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD, Official Polish Site, published June 15, 2017, retrieved August 2, 2017.
 15. Nintendo, PODCZAS PIERWSZEGO DNIA OBECNOŚCI NA E3 NINTENDO SKUPIŁO SIĘ NA GRZE THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD, Official Polish Site, published June 19, 2017, retrieved August 2, 2017.
 16. Nintendo, The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Jogos | Nintendo, Official Portuguese Site, published n.d., retrieved August 2, 2017.
 17. Nintendo Portugal, The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Aonuma apresenta a edição limitada, YouTube (Video), published February 22, 2017, retrieved August 2, 2017.
 18. Nintendo Portugal, Nos bastidores de The Legend of Zelda: Breath of the Wild - O início (Parte 1), YouTube (Video), published March 14, 2017, retrieved August 2, 2017.
 19. Nintendo Portugal, Nos bastidores de The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Aventura a céu aberto (Parte 2), YouTube (Video), published March 14, 2017, retrieved August 2, 2017.
 20. Nintendo Portugal, Nos bastidores de The Legend of Zelda: Breath of the Wild - História e personagens (Parte 3), YouTube (Video), published March 14, 2017, retrieved August 2, 2017.
TLoZ Shield Emblem.pngTAoL Magical Sword Artwork 2.pngALttP English Logo 2.pngLA Wind Fish's Egg Sprite.pngLADX Wind Fish's Egg Sprite.pngLANS Marin Render.pngOoT Ocarina of Time Render.pngOoT3D Fairy Ocarina Render.pngMM Majora's Mask Render.pngMM3D Majora's Mask Render.pngOracle of Ages - Harp of Ages.pngOoS Rod of Seasons Artwork.pngFS English Logo.pngFSAE English Logo.pngTWWHD Wind Waker Artwork.pngWW Link HD 1.pngFSA Four Sword Artwork.pngTMC Ezlo Artwork.pngTP Midna Icon.pngTPHD Midna Artwork.pngThe Phantom Hourglass.pngST Spirit Flute Collection Icon.pngSS Fi Icon.pngSS Link Artwork.pngALBW Dark Triforce.pngTri Force HeroesBotW Crest of the Sheikah Symbol.pngTFoE English Logo.pngTWoG English Logo.pngFPTRR English Logo.pngLCT Crossbow Render.pngRTBToL Japanese Logo.pngHW Link's Scarf Icon 2.pngHWDE Linkle Mini Map Icon.pngHWDE Link BotW Costume Render.pngCoH Cadence Sprite.gifHWAoC Terrako Icon.pngHH.pngGerudoE.pngBotW Sheikah O.svg

Link's Awakening DX

Characters · Enemies · Items · Locations · Miscellaneous

All Translations

Ocarina of Time 3D

Characters · Enemies · Items · Locations · Miscellaneous

All Translations

Majora's Mask 3D

Characters · Enemies · Items · Locations · Miscellaneous

All Translations

Four Swords Anniversary Edition

Characters · Enemies · Items · Locations · Miscellaneous

All Translations

The Wind Waker HD

Characters · Enemies · Items · Locations · Miscellaneous

All Translations

Twilight Princess HD

Characters · Enemies · Items · Locations · Miscellaneous

All Translations

Skyward Sword HD

Characters · Enemies · Items · Locations · Miscellaneous

All Translations

Hyrule Warriors

Characters · Enemies · Items · Locations · Miscellaneous

Hyrule Warriors Legends

Characters · Enemies · Items · Locations · Miscellaneous

Cadence of Hyrule

Characters · Enemies · Items · Locations · Miscellaneous

All Translations
Advertisement