FANDOM


Planning and Management
Position Member
Executive Producer H. Yamauchi (Hiroshi Yamauchi)
Producer Miyahon (Shigeru Miyamoto)
Director Sugiyan (Tadashi Sugiyama)
Yamahen (Yoichi Yamada)
Design
Position Member
Designer Isshin (Kazunobu Shimizu)
Sound Composer Tsukasan (Akito Nakatsuka)
Programming
Position Member
Programmer Morikazu (Kazuaki Morita)
Marumaru (Tatsuo Nishiyama)
Shigechan (Shigehiro Hasamatsu)
Nishiyan (Yasunari Nishida)
Nakazoo (Toshihiko Nakano)